BUTIKENS INFORMATIONSPLIKT TILL KUNDEN

Personuppgiftsansvarig

Bernhardssons Möbler i Strängnäs AB 556643-8775

Mästarvägen 4, 645 41 Strängnäs

0152-249 50

info@bernhardssons.se

Den personuppgiftsansvariges representant

Jan Bernhardsson

Mästarvägen 4, 645 41 Strängnäs

0152-249 57

jan@bernhardssons.se

Dataskyddsombud

Henrik Bernhardsson

Mästarvägen 4, 645 41 Strängnäs

0152-249 51

henrik@bernhardssons.se

 

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen

För att kunna hantera beställningar, administration och leverans av ditt köp.

För att kunna hantera bokningar av tjänster.

För att kunna hatera kundserviceärenden.

 

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen

Fullgörande av avtal för din beställning och dess leverans. Berättigat intresse av att ge en bra service till våra kunder.

 

Mottagare av personuppgifterna

För att kunna fullgöra våra åtagande gentemot dig samt för andra syften beskrivet i den här policyn kan vi komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer.

För att hantera dina betalningar kan dina uppgifter delas med finansiella aktörer. Om du väljer att använda kredittjänster som tillhandahålls via våra partners kommer dina personuppgifter delas med betal- och kreditbolag. Våra partners kan även komma att ta en kreditupplysning på dig om du önskar köpa finansiella tjänster i samband med köp hos oss.

Pga lagkrav, berättigat intresse eller med ditt godkännande kan vi komma att dela dina uppgifter med myndigheter som tex skatteverket, domstolar och polisen.

 

Överföring av personuppgifter till tredje land eller till internationella organisationer

Ej aktuellt.

 

Tidsperiod under vilken personuppgifter skall lagras

Vi behandlar personuppgifter om dig för olika ändamål hur lång lagringstiden är beror på respektive ändamål. För ändamål där den lagliga grunden avser rättslig förpliktelse (som följer av lag) kommer dina personuppgifter sparas under så lång tid som lagen kräver (tex bokföringslagen). På samma sätt sparas dina personuppgifter så länge vi har skyldighet att fullgöra avtal (tex leverans av varor till dig). Personuppgifter som behandlas under dessa lagliga grunder kommer vi inte kunna radera, även om du begär det.

För personuppgifter där den lagliga grunden utgör vårt berättigade intresse, varierar lagringstiden och uppgår som längst till 10 år. Berättigat intresse för så lång tid gäller enbart för behandlingar som syftar till att ge så god service till dig som möjligt. Detta är tex att uppfylla garantiåtaganden, reklamationsärenden, ge dig skötselråd eller annan service för varar du tidigare köpt.

 

Rätten att få personuppgifter rättade, raderade, begränsade samt rätten att invända mot personuppgiftsbehandling

 Rättelse

Genom att meddela personuppgiftsansvariga vad som ska rättas.

Radering

Genom att meddela personuppgiftsansvariga vad som ska raderas om det är möjligt.

Begränsning

Genom att meddela personuppgiftsansvariga vad som ska begränsas om det är möjligt.

Invändning

Genom att meddela personuppgiftsansvariga.

 

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter om dig själv som du försett den personuppgiftsansvarige med, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som först tillhandahölls personuppgifterna hindrar det.

 

Rätten att återkalla ett lämnat samtycke

Du har rätt att återkalla ditt lämnade samtycke när som helst. Detta gör du genom att skicka en begäran per e-post till personuppgiftsansvariges representant enligt ovan.

Rätt att inge klagomål till Datainspektionen

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter hanteras felaktigt. Detta gör du genom att kontakta Dataskyddsinspektionen, Drottninggatan 29, 111 51 Stockholm, 08-657 61 00, datainspektionen@datainspektionen.se